VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO ÚČASTNÍKY PŘEKÁŽKOVÉHO ZÁVODU WILD GRIZZLY

Tyto podmínky se vztahují na všechny akce s názvem „WILD GRIZZLY“.

Pořadatelem a organizátorem (dále jen jako „Organizátor“) překážkového závodu WILD GRIZZLY (dále jen jako „WILD GRIZZLY“, „akce“ či „závod“) je fyzická osoba Vojan Höfer, se sídlem Hradec 24, Hradec 332 11, přičemž registrací dle těchto podmínek vzniká smluvní vztah mezi organizátorem a účastníkem akce.

Účastníkem akce může být pouze osoba splňující podmínky uvedené v tomto dokumentu. Tento dokument je nedílnou součástí smluvního vztahu mezi organizátorem a účastníkem akce.

Kontrolním orgánem na dodržení veškerých podmínek a pravidel účasti na akci je Organizátor akce a jím pověřené osoby.

I.

Účinnost a platnost podmínek

Tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi účastníkem a Organizátorem všech akcí s názvem „WILD GRIZZLY“. Smluvní vztah vzniká registrací účastníka na akci a uhrazením příslušného organizačního příspěvku.

Tyto podmínky se vztahují také pro akce s pejsky a jejich účastníci jsou povinni se s těmito podmínkami seznámit a řídit se jimi.

Účastník bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že Organizátor je oprávněn měnit podmínky akce, jakož i pravidla akce.

Veškeré změny podmínek akce či pravidel akce budou zveřejněny na webových stránkách www.wildgrizzly.cz, nebo na Facebooku „WildGrizzly“.

II.

Pravidla pro účast na akci a bezpečnost účastníků

Akce s názvem „WILD GRIZZLY“ se může zúčastnit jakákoli fyzická osoba, jejíž zdravotní stav účast na tomto typu závodu umožňuje, a která je starší 13 let. Osoby mladší 13 let se mohou zúčastnit pouze dětské verze tohoto závodu se souhlasem zákonného zástupce (reverz, článek III. tohoto dokumentu). Osoba mladší 18 let se závodu může zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce. Tento reverz účastník stvrzuje svým souhlasem s podmínkami závodu při registraci. Bez tohoto souhlasu nesmí být účastník vpuštěn na trať. Při registraci na místě účastník vyplní reverz, kde ho podepíše a odevzdá Organizátorovi akce či pověřené osobě.

Účastníci budou informováni o všech organizačních opatřeních před začátkem akce. Účastníci jsou povinni se řídit pokyny Organizátora akce a těmito organizačními opatřeními. Organizátor má právo vyloučit nebo diskvalifikovat jakéhokoli účastníka, který jakkoli poruší, nebo ohrozí bezpečný průběh akce nebo bezpečnost ostatních účastníků. Organizátor má též právo účastníka vyloučit, nebude-li se chovat v souladu s pravidly akce. Osobou, která může vyloučit nebo diskvalifikovat účastníka, je pouze osoba řádně zmocněná nebo pověřená Organizátorem (zejména a nikoliv výlučně to mohou být členové zdravotnického týmu, týmu první pomoci, členové ochranky, dobrovolníci, organizátoři akce na místě konání akce či samotný Organizátor).

Účastník je povinen podrobit se lékařskému vyšetření v místě konání závodu, v případě, že to bude nutné vzhledem k ochraně jeho zdraví nebo bezpečnosti či ochraně jiných osob a je povinen uposlechnout příkazům osob vykonávajících lékařské vyšetření.

lll.

Prohlášení o zproštění odpovědnosti (reverz)

Organizátor si vyhrazuje právo změnit nebo zrušit plánovaný závod bez udání důvodu. V takových případech nebude mít Organizátor povinnost odškodnit účastníky za jakékoliv vzniklé škody (včetně organizačního poplatku).

Organizátor není odpovědný za škody na majetku, zdraví, nebo finanční škody, které mohou nastat během účasti na akci, například úrazem při překonávání překážek, nebo způsobených špatným došlapem či nepozorností při zdolávání trasy. Účastník akce je seznámen s veškerými riziky a nebezpečností překážek a případně hrozícímu uvolnění přetěžovaných částí jednotlivých překážek, či na trati, jakož i s tím, že některé případné úrazy mohou mít za následek i smrt. Souhlasem s tímto dokumentem se účastník vzdává jakéhokoli nároku na odškodnění a také prohlašuje, že se akce zúčastnil výhradně z vlastní vůle a na vlastní riziko. Organizátor neodpovídá za zdravotní stav účastníků vyvolaný nebo způsobený účastí na akci WILD GRIZZLY.

Je povinností každého účastníka si před závodem nechat zkontrolovat svůj zdravotní stav a přečíst si veškeré informace poskytnuté Organizátorem, zvláště pak informace zveřejněné na webových stránkách závodu. Organizátor neodpovídá za technické problémy jakéhokoliv druhu spojené s řádným provedením registrace či uhrazením registračního poplatku.

Tyto podmínky se vztahují také pro akce s pejsky a jejich účastníci jsou povinni se s těmito podmínkami seznámit a řídit se jimi.

V případě že pes nebude splňovat některou z níže uvedených podmínek, nebo přestane-li splňovat některou z níže uvedených podmínek v průběhu akce, jsou Organizátor a jím pověřené osoby oprávněny účastníka okamžitě po zjištění této skutečnosti ze závodu vyřadit (diskvalifikovat), a to bez nároku na vrácení organizačního příspěvku a zisku jakékoli odměny nabídnuté organizátorem za splnění trasy.

Podmínky pro účastníky s pejsky:

 1. Účastník přebírá veškerou odpovědnost za zdraví a případné úrazy svého psa.
 2. Pes je starší 12-ti měsíců (toto může být namátkově kontrolováno).
 3. Pes nejeví známky předchozích zranění, nebo nadměrné únavy.
 4. V případě fen, fena není momentálně březí, nebo nebyla v posledních třech měsících a nejeví známky hárání.
 5. Pes nesmí být agresivní vůči ostatním účastníkům akce ani jejich psům. V případě, že lze toto očekávat, musí mít pes náhubek, dostatečně velký, aby mohl volně dýchat a případně pít, ne však příliš volný, aby jej nemohl samovolně odstranit.
 6. Organizátor může v místě konání akce nařídit namátkovou veterinární kontrolu.
 7. Pes musí být očkovaný všemi zákonnými vakcínami (vzteklina, kombinované očkování, nebo kombinované očkování obsahující očkování proti vzteklině).
 8. Pes prošel odčervením maximálně 3 měsíce před uskutečněním závodu.
 9. Účastník musí mít dostatečné vybavení pro běhání se psem, tj. sedák, postroj a vodítko s amortizerem. Závodník nebude na trať vpuštěn s klasickými vodícími pomůckami. Zabraňuje se tak nadměrnému zatěžování psí páteře a předchází se tak případnému zranění páteře zvířete. Pes je také ovladatelnější.
 10. Pes který není dostatečně asociovaný a lze u něho předpokládat agresivní chování, může startovat s odpovídajícím náhubkem, tak aby mohl dostatečně dýchat a pít.

IV.

Podmínky registrace

Registraci účastník provede prostřednictvím registračního systému. Registrace je možná prostřednictvím registračního systému nebo v místě konání daného závodu. Účastník může převést svou registraci na jinou osobu, pokud tuto skutečnost včas oznámí Organizátorovi akce, a to prostřednictvím emailu, nebo jiným komunikačním kanálem, který je dostupný (např. Messenger).

Zaregistrovaný účastník, který se závodu WILD GRIZZLY nezúčastní, ať už o svém odstoupení bude Organizátora před závodem informovat, nebo nikoliv, nemá nárok na vrácení organizačního příspěvku (dále jen jako „startovné“).

Organizátor je oprávněn stanovit organizační limit (počet účastníků a/nebo poslední možný termín přihlášení), který bude v takovém případě uveden na webových stránkách www.widgrizzly.cz nebo stránek registračního systému.

Registrace učiněná po dosažení tohoto limitu není zpravidla možná. Akce se mohou zúčastnit pouze řádně a včas zaregistrovaní účastníci. Ostatní osoby se nemohou akce účastnit a mohou být vyvedeni osobami určenými Organizátorem.

Organizátor si také vyhrazuje rozhodující právo o tom, kdo se může jím organizovaných akcí účastnit.

Tento účastník bude informován o této skutečnosti dostupným komunikačním kanálem. Nevítanému účastníkovi může Organizátor registraci bez udání důvodu zrušit bez nároku na vrácení startovného.

Organizátor si vyhrazuje právo označit danou osobu jako nežádoucí na jím pořádaných akcích.

V.

Podmínky účasti na závodu

Registrací do závodu účastník potvrzuje a prohlašuje následující:

 1. a) Účastník prohlašuje, že je osobou starší 13 let a v případě, že je mladší 18 let, že má souhlas svého zákonného zástupce. Tento souhlas musí být doložitelný a to osobně zákonným zástupcem přímo v místě konání akce, nebo s úředně ověřeným podpisem zákonného zástupce.
 2. b) Účastník si je vědom skutečnosti, že na plnění poskytnutá nad rámec samotné akce, nemá právní nárok.
 3. c) Účastník prohlašuje, že před konáním akce anebo v jejím průběhu nebude požívat omamných nebo psychotropních látek včetně léků se stejnými nebo obdobnými účinky. Účastník dále potvrzuje, že jeho zdravotní stav odpovídá náročnosti závodu a je schopen závod bez újmy na svém zdraví absolvovat.
 4. d) Účastník akce se musí řídit všemi pokyny Organizátora a jiných osob, které na průběhu akce s organizátorem spolupracují.
 5. e) Účastník závodu je povinen absolvovat veškerá školení či instruktáže pořádané Organizátorem pro účely zajištění bezpečnosti průběhu akce nebo k účelům jiným dle uvážení Organizátora.
 6. f) Účastník registrací do závodu souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů dle tohoto prohlášení
 7. g) Účastník si je vědom toho a souhlasí s tím, že program závodu a případné změny jsou plně v kompetenci Organizátora.
 8. h) Účastník si je vědom toho, že účast na závodu WILD GRIZZLY je na vlastní riziko a že Organizátor závodu nebo osoby, které na průběhu závodu s Organizátorem spolupracují, neodpovídají za škodu nebo újmu na zdraví nebo majetku účastníka nebo jiných osob způsobenou porušením povinností účastníka plynoucích z těchto podmínek.
 9. i) Účastník si je vědom toho a souhlasí s tím, že Organizátor není odpovědný za jakoukoli újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou újmu vzniklou v souvislosti s účastí v závodě nebo jeho sledováním.
 10. j) Účastník si je vědom odpovědnosti, kterou nese za újmu na zdraví a majetku svém nebo jiných osob nebo vznik škody způsobené porušením svých povinností plynoucích z těchto podmínek.
 11. k) Všechny škody, které účastník způsobí sobě, jiným účastníkům akce, Organizátorovi nebo osobám spolupracujícím, je povinen uhradit v plné výši a na vlastní náklady.
 12. l) Na akci obdrží každý účastník čip, určený k měření času dodaný externí společností. Za ztrátu tohoto čipu je povinen uhradit poplatek určený danou společností zajišťující měření času.
 13. m) Účastník svým podpisem také souhlasí s tím, že během konání akce mohou být pořízeny audio, video, nebo foto záznamy, na kterých se může objevit jeho osoba a tyto mohou být použity pro účely organizátora veřejně.

Další pravidla neuvedená v tomto dokumentu vztahující se ke zdolávání trati, překážek a akci samotné, mohou být uveřejněna, doplněna a měněna dle potřeb Organizátora akce vždy před uskutečněním akce. Na některém z dostupných komunikačních kanálů.

Organizátor si vyhrazuje právo tyto pravidla a podmínky měnit dle svého uvážení.

V případě jakýchkoli omezujících nařízení vlády platných v době konání akce, nenese na tomto žádnou odpovědnost Organizátor akce a všichni účastníci jsou povinní tato případná nařízení dle aktuálních pravidel dodržet a být připraveni prokázat jejich dodržení případné kontrole.

Tyto podmínky jsou platné po celou dobu jejich umístění na webových stránkách Organizátora a průběhu jím pořádaných akcí.

S těmito podmínkami souhlasím svým podpisem, nebo zaškrtnutím souhlasu při on-line registraci.

Účastník akce:                                                                                 Kontakt pro případ úrazu:

Jméno…………………………………………..                         jméno  ………………………………………………..

Adresa………………………………………….                         kontakt ………………………………………………..

Datum narození………………………………

Podpis:

V případě osoby mladší 18-ti let vyplní zákonný zástupce níže uvedené.

Jméno, příjmení:

Datum narození:

Bydliště:

Zákonný vztah k účastníkovi akce:

Podpis:

Ověření:

PODMÍNKY PRO ÚČASTNÍKY AKCÍ S NÁZVEM „WILD GRIZZLY“

 

 Tyto podmínky se vztahují na všechny akce s názvem „WILD GRIZZLY“.

Pořadatelem a organizátorem (dále jen jako „organizátor“) překážkového závodu WILD GRIZZLY (dále jen jako „WILD GRIZZLY“, „akce“ či „závod“) je fyzická osoba Vojan Höfer, se sídlem Hradec 24, Hradec 332 11, přičemž registrací dle těchto podmínek vzniká smluvní vztah mezi organizátorem a účastníkem akce.

Účastníkem akce může být pouze osoba splňující vše uvedené v tomto dokumentu. Tento dokument je nedílnou součástí smluvního vztahu mezi organizátorem a účastníkem akce.

Kontrolním orgánem na dodržení veškerých podmínek a pravidel účasti na akci je Organizátor akce a jím pověřené osoby.

 1. Účinnost a platnost podmínek

 Tyto podmínky upravují právní vztah mezi účastníkem a organizátorem všech akcí s názvem „WILD GRIZZLY“. Smluvní vztah vzniká registrací účastníka na akci a uhrazením příslušného organizačního příspěvku.

 Tento dokument se stává nedílnou součástí smlouvy mezi organizátorem a účastníkem. Účastník bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že organizátor je oprávněn měnit podmínky akce, jakož i pravidla akce.

Veškeré změny podmínek akce či pravidel akce budou zveřejněny na webových stránkách www.wildgrizzly.cz, nebo na Facebooku „WildGrizzly“.

2. Pravidla pro účast na akci a bezpečnost účastníků

Akce s názvem „WILD GRIZZLY“ se může zúčastnit jakákoli fyzická osoba, jejíž zdravotní stav účast na tomto typu závodu umožňuje, a která je starší 13 let. Osoby mladší 13 let se mohou zúčastnit pouze dětské verze tohoto závodu se souhlasem zákonného zástupce (reverz, článek III. tohoto dokumentu). Osoba mladší 18 let věku a starší 13 let se závodu může účastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce. Tento reverz účastník stvrzuje svým souhlasem s podmínkami závodu při registraci. Bez tohoto souhlasu nesmí být účastník vpuštěn na trať. Při registraci na místě účastník vyplní reverz na místě, kde ho podepíše a odevzdá organizátorovi akce.

Účastníci budou informováni o všech organizačních opatřeních před začátkem akce. Účastníci jsou povinni se řídit pokyny organizátora akce a těmito organizačními opatřeními. Organizátor má právo vyloučit nebo diskvalifikovat jakéhokoli účastníka, který jakkoli poruší, nebo ohrozí bezpečný průběh akce nebo bezpečnost ostatních účastníků. Organizátor má též právo účastníka vyloučit, pokud se nebude chovat v souladu s pravidly akce. Osobou, která může vyloučit nebo diskvalifikovat účastníka, je pouze osoba řádně zmocněná nebo určená organizátorem (zejména a nikoliv výlučně to mohou být členové zdravotnického týmu, týmu první pomoci, členové ochranky, dobrovolníci, organizátoři akce na místě konání akce či samotný organizátor).

 Účastník je povinen podrobit se lékařskému vyšetření v místě konání závodu, v případě, že to bude nutné vzhledem k ochraně jeho zdraví nebo bezpečnosti či ochraně jiných osob a je povinen uposlechnout příkazům osob vykonávajících lékařské vyšetření.

3. Prohlášení o zproštění odpovědnosti (reverz)

Organizátor si vyhrazuje právo změnit nebo zrušit plánovaný závod bez udání důvodu. V takových případech nebude mít organizátor povinnost odškodnit účastníky za jakékoliv vzniklé škody (včetně organizačního poplatku).

 Organizátor není odpovědný za škody na majetku, zdraví, nebo finanční škody, které mohou nastat během účasti na akci, například úrazem při překonávání překážek, nebo způsobených špatným došlapem či nepozorností při zdolávání trasy. Účastník akce je seznámen s veškerými riziky a nebezpečností překážek a případně hrozícímu uvolnění přetěžovaných částí jednotlivých překážek, či na trati, jakož i s tím, že některé případné úrazy mohou mít za následek i smrt. Souhlasem s tímto dokumentem se účastník vzdává jakéhokoli nároku na odškodnění a také prohlašuje, že se akce zúčastnil výhradně z vlastní vůle a na vlastní riziko. Organizátor neodpovídá za zdravotní stav účastníků vyvolaný nebo způsobený účastí na akci „WILD GRIZZLY“.

 Je povinností každého účastníka si před závodem nechat zkontrolovat svůj zdravotní stav a přečíst si veškeré informace poskytnuté organizátorem, zvláště pak informace zveřejněné na webových stránkách závodu. Organizátor neodpovídá za technické problémy jakéhokoliv druhu spojené s řádným provedením registrace či uhrazením registračního poplatku.

Pro účastníky na akci s pejsky vzniká také povinnost splnění těchto podmínek.

V případě že pes nebude splňovat některou z níže uvedených podmínek, nebo vznikne její porušení během akce, je organizátor a jím pověřené osoby účastníka okamžitě po zjištění této skutečnosti ze závodu vyřadit (diskvalifikovat) a to bez nároku na vrácení organizačního příspěvku a získání jakékoli odměny nabídnuté organizátorem za splnění trasy:

a) Přebírá veškerou odpovědnost za zdraví a případné úrazy svého psa.

b) Pes je starší 10-ti měsíců (toto může být namátkově kontrolováno).

c) Pes nejeví známky předchozích zranění, nebo nadměrné únavy.

d) V případě fen, fena není momentálně březí, nebo nebyla v posledních třech měsících a nejeví známky hárání.

e) Pes nesmí být agresivní vůči ostatním účastníkům akce ani jejich psům. V případě, že lze toto očekávat, musí mít pes náhubek, dostatečně velký, aby mohl volně dýchat a případně pít, ne však příliš volný, aby jej nemohl samovolně odstranit.

f) Organizátor může v místě konání akce nařídit namátkovou veterinární kontrolu.

g) Pes musí být očkovaný všemi zákonnými vakcínami (vzteklina, kombinované očkování, nebo kombinované očkování obsahující očkování proti vzteklině).

h) Pes prošel odčervením maximálně 3 měsíce před uskutečněním závodu.

4. Podmínky registrace

Registraci účastník provede prostřednictvím registračního systému. Registrace je možná prostřednictvím registračního systému, nebo v místě konání daného závodu. Účastník může převést svou registraci na jinou osobu, pokud tuto skutečnost včas oznámí organizátorovi závodu a to prostřednictvím emailu, nebo jiným komunikačním kanálem, který je dostupný (např. Messenger).

Zaregistrovaný účastník, který se závodu WILD GRIZZLY nezúčastní, ať už o svém odstoupení bude organizátora před závodem informovat, nebo nikoliv, nemá nárok na vrácení organizačního příspěvku (dále jen jako „startovné“).

 Organizátor je oprávněn stanovit organizační limit (počet účastníků a/nebo poslední možný termín přihlášení), který bude v takovém případě uveden na webových stránkách www.widgrizzly.cz nebo stránek registračního systému.

Registrace uskutečněná po dosažení tohoto limitu není z pravidla možná. Akce se mohou zúčastnit pouze řádně a včas zaregistrovaní účastníci. Ostatní osoby se nemohou akce účastnit a mohou být vyvedeni osobami určenými organizátorem.

Organizátor si také vyhrazuje rozhodující právo o tom, kdo se může jím organizovaných akcí účastnit.

Tento účastník bude informován o této skutečnosti dostupným komunikačním kanálem. Nevítanému účastníkovi může registraci bez udání důvodu zrušit bez nároku na vrácení startovného. Toto pak není právně vymahatelné.

Organizátor si vyhrazuje právo označit danou osobu jako nežádoucí na jím pořádaných akcích. K tomuto rozhodnutí může dojít i za předpokladu, že účastník je již registrován. V takovém případě může být startovné vráceno vyřazené osobě.

 

5. Prohlášení GDPR

a) Potvrzením tohoto dokumentu také uděluji organizátorovi akcí „Wild Grizzly“ souhlas se zpracováním osobních údajů vyplněných během registrace.

b) Osobní údaje jsou ukládány v databázy organizátora za účelem prezentování výsledků a zasílání informačních materiálů k dalším závodům.

c) Subjekt také prohlašuje, že si veškeré podmínky řádně přečetl a souhlasí s nimi svým podpisem na konci tohoto dokumentu.

d) Během akcí mohou být pořizovány audio, video a fotodokumentace, na kterých se může subjekt a jeho majetek objevit, tyto mohou být použity pro účely organizátora na jeho webu a sociálních sítích.

6. Podmínky účasti na závodu

 Registrací do závodu účastník potvrzuje a prohlašuje následující:

a) Účastník prohlašuje, že je osobou starší 13 let a v případě, že je mladší 18 let, že má souhlas svého zákonného zástupce. Tento souhlas musí být doložitelný, a to osobně zákonným zástupcem přímo v místě konání akce, nebo s úředně ověřeným podpisem zákonného zástupce.

b) Účastník si je vědom skutečnosti, že na plnění poskytnutá nad rámec samotné akce, nemá právní nárok.

c) Účastník prohlašuje, že nebude požívat omamných nebo psychotropních látek včetně léků se stejnými nebo obdobnými účinky. Účastník dále potvrzuje, že jeho zdravotní stav odpovídá náročnosti závodu a je schopen závod bez újmy na svém zdraví absolvovat.

d) Účastník akce se musí řídit všemi pokyny organizátora a jiných osob, které na průběhu akce s organizátorem spolupracují.

e) Účastník závodu je povinen absolvovat veškerá školení či instruktáže pořádané organizátorem pro účely zajištění bezpečnosti průběhu akce nebo k účelům jiným dle uvážení organizátora.

f) Účastník registrací do závodu souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů dle tohoto prohlášení

g) Účastník si je vědom toho a souhlasí s tím, že program závodu a případné změny jsou plně v kompetenci organizátora.

h) Účastník si je vědom toho, že účast na akcích „WILD GRIZZLY“ je na vlastní riziko a že organizátor závodu nebo osoby, které na průběhu závodu s organizátorem spolupracují, neodpovídají za škodu nebo újmu na zdraví nebo majetku účastníka nebo jiných osob způsobenou porušením povinností účastníka plynoucích z těchto podmínek.

i) Účastník si je vědom toho a souhlasí s tím, že organizátor není odpovědný za jakoukoli újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou újmu vzniklou v souvislosti s účastí v závodě nebo jeho sledováním.

j) Účastník si je vědom odpovědnosti, kterou nese za újmu na zdraví a majetku svém nebo jiných osob nebo vznik škody způsobené porušením svých povinností plynoucích z těchto podmínek.

k) Všechny škody, které způsobí sobě, jiným účastníkům akce, organizátorovi nebo osobám spolupracujícím, je povinen uhradit v plné výši a na vlastní náklady.

l) Na akci obdrží každý účastník čip, určený k měření času dodaný externí společností. Za ztrátu tohoto čipu je povinen uhradit poplatek určený danou společností zajišťující měření času.

Další pravidla neuvedená v tomto dokumentu vztahující se ke zdolávání trati, překážek a akci samotné mohou být uveřejněna, doplněna a měněna dle potřeb organizátora akce vždy před uskutečněním akce. Na některém z dostupných komunikačních kanálů.

Organizátor si také vyhrazuje právo tyto pravidla a podmínky měnit dle uvážení a vyžaduje-li to aktuální situace.

V případě jakýchkoli omezujících nařízení vlády platných v době konání akce, nenese na tomto žádnou odpovědnost organizátor akce a všichni účastníci jsou povinní tato případná nařízení dle aktuálních pravidel dodržet a být připraveni prokázat jejich dodržení případné kontrole.

Tyto podmínky jsou platné po celou dobu jejich umístění na webových stránkách organizátora a průběhu jím pořádaných akcí.

S těmito podmínkami souhlasím svým podpisem, nebo zaškrtnutím souhlasu při on-line registraci.

Účastník akce:                                                                                 Kontakt pro případ úrazu:

Jméno…………………………………………..                         jméno  ………………………………………………..

Adresa………………………………………….                         kontakt ………………………………………………..

Datum narození………………………………

Podpis:

V případě osoby mladší 18-ti let vyplní zákonný zástupce níže uvedené.

Jméno, příjmení:

Datum narození:

Bydliště:

Zákonný vztah k účastníkovi akce:

Podpis:

Ověření: