1. OBECNÉ USTANOVENÍ
1.1. OBECNÝ POPIS SOUTĚŽE
WILD Grizzly je závod, na kterém pes a jeho majitel společně zdolávají čas a překážky, kde pes musí být veden na vodítku, běžeckém pásu, nebo v postroji. Organizátor závodů si vyhrazuje právo na změnu délky tratě a náročnosti překážek. Překážky jsou z části přírodní a z části uměle vytvořené. Kterákoliv z překážek může být mokrá, bahnitá, špinavá nebo kontaminovaná. Závodník si uvědomuje, že během závodů může být jeho tělo, oblečení a také tělo a ochlupení psa mokré, bahnité nebo špinavé.
Organizátor závodů:
WILD GRIZZLY
Sídlo: Hradec 24, Hradec
E-mail: info@wildgrizzly.com
1.2. O ZÁVODNÍKOVI
1.2.1. Závodu se může zúčastnit osoba plnoletá nebo s podpisem zákonného zástupce která je fyzicky zdatná za předpokladů, že:
• se řádně registrovala
• přijme a podepíše dohodu o zodpovědnosti a souhlas s užitím osobních údajů. Zde uvede své startovní číslo, které bude zveřejněno nejpozději 48 hodin před zahájením závodu. Toto číslo vám bude zasláno na e-mail
• jeho pes splňuje podmínky které jsou stanoveny v pravidlech závodů pod číslem kapitoly 1.2.3.
1.2.2. Jakýkoliv neplnoletý s omezenou svéprávností se může účastnit závodů, pokud již dovršil 16 let, splňuje podmínky stanovené v části 1.2.1., a jeho rodič nebo zákonný zástupce dává písemné povolení k jeho účasti. Totožnost zákonného zástupce musí být ověřen zástupcem organizátora závodu, a to tak, že musí být přítomen jak dítě, které se chce účastnit, tak i jeho zákonný zástupce. 1.2.3. O PSOVI
Závodník může závodit se psem jakéhokoliv plemene, velikosti, kastrovaného nebo ne, pokud splňuje následující podmínky:
• pes je starší 12 měsíců;
• nehárá . Toto je zjištěno během veterinárního vyšetření. Porušení tohoto pravidla vede k okamžité diskvalifikaci bez nároku na odvolání;
feny březí více jak 30 dnů, feny do 50 dnů  po porodu, se nemohou účastnit závodu. Toto je zjištěno během veterinárního vyšetření. Porušení tohoto pravidla vede k okamžité diskvalifikaci bez nároku na odvolání;
• má požadovaná očkování. Požadovaná očkování pro závod jsou: vakcína proti vzteklině (R), vakcína proti leptospiróze (L) a kombinovaná vakcína (DHPPi) nebo kombinovaná vakcína, která obsahuje vakcínu proti vzteklině. Všechna očkování nemusí být podány v jedné dávce a mohou být podány samostatně.
• je zdravý, jeho fyzický stav (např.: nemá nadváhu, nemá chronické poruchy pohybového aparátu, atd. ) neohrožuje jeho zdravotní stav/život počas závodu, umožňuje absolvování závodu, má přiměřené společenské chování. Před registrací důrazně doporučujeme poradit se s veterinářem psa o předběžném posouzení jeho fyzické kondice.
• Pokud pes projeví agresivní společenské chování, pak za účelem ochrany bezpečnosti účastníků může organizátor povolit používání náhubku, a v případě extrémně agresivního chování mohou dokonce doporučit diskvalifikaci. Pokud závodník odmítne použití náhubku, musí opustit závod. V takovém případě se poplatek za registraci nevrací.

Na akci nebudou vpuštěni psi s kupírovanýma ušima bez ohledu na to, jestli je pes na akci registrován, nebo je pouze jako doprovod. (Dle zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 v pl. znění, zejména ve znění zákona č. 77/2004)

Během registrace před závodem se kontroluje zdravotní stav psa, sociální chování a očkovací průkaz nebo psí pas. Veterinární lékař, který kontrolu provedl, má právo doporučit vyloučení, pokud se během vyšetření vyskytly nějaké nedostatky. Vyloučení musí schválit organizátor akce.
1.3. Soutěžící se účastní závodu na vlastní zodpovědnost. Každý závodník může požádat o lékařskou pomoc pro sebe a svého psa.
1.4. V místě závodu je přísně zakázáno odhazování odpadků! Nedodržení tohoto pravidla může vést k okamžité diskvalifikaci!
1.5. Kouření je povoleno pouze na vyznačených místech!
2. PŘIHLAŠOVÁNÍ A REGISTRACE NA MÍSTĚ
2.1. PŘIHLAŠOVÁNÍ
2.1.1. Přihlásit se k závodům můžete na webu wildgrizzly.cz
2.1.2. Během přihlášky musí závodník souhlasit s pravidly soutěže a s všeobecnými smluvními podmínkami.
2.1.3. Přihlášení je úspěšné, pokud je vyplněno každé požadované datové pole. Údaje poskytnuté závodníkem se používají k úspěšnému provedení závodu, k identifikaci závodníků a psů a také z informačních účelů. Závodník musí dát svůj souhlas k výše vyjmenováním účelům, aby se mohl soutěže účastnit.
2.1.4. Přihláška do soutěže musí být uhrazena (registrační poplatek). Tento poplatek musí být převeden přímo, a to platbou kreditní kartou online nebo bankovním převodem do 5 pracovních dnů. Organizátor závodu umožňuje registraci na místě v případě, že jsou ještě volná místa, nebo někdo zruší svůj termín závodu. Poplatek za přihlášku na místě naleznete na webové stránce wildgrizzly.cz. Přihlašování na místě vyžaduje
předání vyplněné žádosti, dohodu o zodpovědnosti a souhlas s užitím osobních údajů. Poplatek za podání žádostí na místě musí být uhrazen na místě v hotovosti. 2.1.5. Registrační poplatek zahrnuje následující služby:
• parkování zadarmo
• finální medaile
• finální balíček (s jiným obsahem dle soutěže)
• měření času čipem
• volný přístup do šaten
• toaletu zadarmo
• fotografie
2.2. REGISTRACE NA MÍSTĚ
2.2.1. Závodník se musí zaregistrovat nejméně hodinu před vlastním závodem, a to u organizátora akce. Organizátor prozkoumá údaje poskytnuté v žádosti porovnáním dokladu totožnosti závodníka obsahující jeho fotografií.
2.2.3. Organizátor prozkoumá v žádosti poskytnuté údaje závodníkem o svém psu porovnáním dokladu totožnosti psa (očkovací kniha, psí pas) a ověřuje je se samotným psem, který byl představen při registraci.
2.2.4. Závodník musí dát souhlas s výše uvedenými postupy ověření totožnosti, které provádí závodní komise (ověření úředních dokladů, které potvrzují identitu závodníka i jeho psa).
2.2.5. Organizátor zkontroluje, zda jsou při registraci splněny podmínky týkající se psa, které jsou stanovené v bodě 1.2.3.
2.2.6. Závodník musí podepsat Dohodu o zodpovědnosti a Souhlas s užitím osobních údajů, následně jejich podepsané kopie předat organizátorovi. Pokud závodník tyto dokumenty nepřinesl, mohou být vytištěny na místě. Sankce za ně je 50 angličáků vykonaných na registračním stánku. Pokud závodník promešká svůj závod kvůli výše uvedenému procesu, může se účastnit dalšího dostupného závodu, kde náhradní termín určí pořadatelé. V případě, že nezbydou žádné volné závody, mohou soutěžit pouze v náhradním závodě, který se koná po posledním řádném závodu. Odmítne-li závodník tuto nabídku, pořadatel není povinen vrátit poplatek za přihlášku.
2.2.7. Závodník může být vyloučen ze závodu, pokud během procesu registrace nespolupracuje se závodní komisí, nebo jeho identita nemůže být z jakéhokoli důvodu potvrzena.
2.2.8. Organizátor může vyloučit závodníka, pokud jsou splněny požadavky týkající se psa stanovené v části 1.2.3., ale chování psa ohrožuje bezpečnost soutěže.
3. VŠEOBECNÁ PRAVIDLA ZÁVODU
3.1. Závody se skládají z více časových vln. Každý závodník se může účastnit té, do které se zaregistroval.
3.2. Závodník může vstoupit ke startu pouze s jedním psem.
3.6. Účastník musí být u startu nejméně 15 minut před zahájením závodu v čekací zóně, která se nachází 5 metrů za startovní čárou. Například závodníci startující v 9:15 se musí dostavit do 9:00.
3.7. Pokud závodník promešká svůj start a v pozdější vlně není volné místo, může závodit pouze v náhradním časovém termínu, který se uskuteční po posledním naplánovaném závodu. Je uspořádán pouze jeden náhradní závod s maximální
3.10. Doba závodění je měřena čipem, který je předán soutěžícím před závodem a za který je závodník zodpovědný. Brány na začátku a na konci závodní tratě účastník musí překonat plazením se nebo po čtyřech tak aby se ruce dostali do kontatku s meřícím povrchem, který odstartuje čip. V případě, že nesprávné odstartování nebo dokončení zabrání platnému změření času, dané duo nebude možné vyhodnotit a ocenit dle času. V případě ztráty či poškození čipu je závodník povinen organizátorovi jeho hodnotu uhradit. Výše úhrady, která se vztahuje na jednotlivé země, se nachází ve 15. bodě tohoto dokumentu. Čip musí být odevzdán na konci závodu po obdržení finišerského balíčku a medaile, která je udělena každému, kdo dokončí závod. Každý, kdo nepředá čip, obdrží balíček pouze po zaplacení čipu na místě. V případě ztráty čipu nelze ověřit čas závodu, takže Duo ztratí nárok na všechny ceny s výjimkou medaile a finišerského balíčku uděleného každému, kdo absolvuje závody. V takových případech bude záznam Dua zaznamenán na posledním místě seznamu s komentářem “ čas nenaměřen „.
3.11. Závodníci mohou soutěžit pouze v závodě, který si zvolili při registraci na webu. Po úspěšném zaplacení startovního poplatku nelze časové úseky oficiálně změnit. V takových případech se obraťte na organizátora závodu a pokud je změna časového slotu možná, organizátor závodu upraví časový úsek na základě e-mailu, který obdrží od závodníka. Následně pošle ověření e-mailu o změně. Lhůta pro změnu časových intervalů – stejně jako změny jiných údajů, např. závodních nebo psích údajů – je možné upravit do ukončení online registrace, podle dostupných slotů. Pokud je již online registrace uzavřena, změny jsou možné a to úhradou poplatku za spravování ve výší (viz 15. bod) se závazností na volná místa a další jíné podmínky. To vše do 72 hodin před zahájením závodu. Pokud jsou závody v sobotu od 9:00, veškeré změny jsou možné provést do 9:00 ve středu.
3.12. Po úspěšné místní registraci musí každý závodník nosit své číslo a mít svůj čip u sebe po celou dobu trvání závodů. Registrační čísla lze nosit pouze vpředu! Doporučujeme napsat číslo také na tělo!
3.13. Měření času začíná na startovní bráně a končí po překročení cílové čáry. Doba závodění je čas strávený mezi těmito dvěma body.
3.14. Každý závodník, který závod dokončí podle pravidel, obdrží medaili a finišerský balíček.
3.15. Závod je dokončen v souladu s pravidly, jestliže závodník:
• splnil vzdálenost mezi počáteční a cílovou čárou bez opuštění trati a 4. ZVLÁŠTNÍ PRAVIDLA TÝKAJÍCÍ SE PSŮ 4.1. Psi nesmějí volně běhat po areálu během akce. Povinnost mít psa na vodítku je po celou dobu trvání akce. Běžecké pásy jsou považovány za vodítko. Použití vodítka, postroje nebo běžeckého pásu je během závodu povinné. Délka vodítka nebo běžeckého pásu nesmí překročit 250 cm, tolerance je 5 cm. Vodítko musí mít rukojeť, která musí být použita v průběhu závodu. Flexi vodítka nebo podobná automatická vodítka na šňůry nejsou povolena, bez ohledu na výrobce nebo značku. Důrazně doporučujeme paralelně používat běžecký pás s postrojem. Na závodech můžete běžet pouze s kombinací postroje a vodítka, nebo postroje a běžeckého pásu.
4.3. Je zakázáno používat škrtící nebo ostnatý obojek!
4.4. Odměňování psa je dovolené, tím se zvyšuje jeho motivace v průběhu závodu.
4.5. Použití klikerů je zakázáno.
4.6. Majitel psa je plně zodpovědný za chování svého psa. Jako jeho společník je povinen sesbírat výkaly po svém psu a vyhodit je do odpadních košů (i ve vyznačených oblastech).
4.7. Závodník je povinen udržovat svého psa na vodítku jak na trati během závodu, tak i během celé události. Pes nesmí uniknout svému majiteli. Pokud se to stane, závodník je povinen tuto situaci okamžitě napravit. V opačném případě to vede k diskvalifikaci. Pokud má závodník potíže svého psa chytit, může požádat o pomoc někoho z ostatních závodníků nebo pomocných organizátorů. Kombinované použití postroje a běžeckého pásu je důrazně doporučeno, abyste se mohli takovým situacím vyhnout!
4.8. Úmyslné odepnutí psa z vodítka vede k okamžité diskvalifikaci.
4.9. Závodník, který vede psa, je zodpovědný za jeho chování a za možné škody způsobené svým psem, ať už jde o osobu, jiného psa, nebo předmět.
4.10. Majitel může zvednout psa, a tak mu poskytnout pomoc při překonání jakékoliv překážky. Zvedání psa za obojek, srst, kůži nebo končetinu je zakázáno! Povolené techniky zvedání: – zvedání celého těla (vezmete psa do náruče), – zvedání psa za postroj. Pokud soudci u překážky rozhodnou, že jí pes není schopen překonat, nebo Duo stráví více času se zkoušením, čím zdržují další soutěžící a blokují průchodnost překážek, mohou podle vlastního uvážení nařídit trestný úkol jako náhradu za překážku. Počet dřepů, které mají být splněny, se může lišit dle náročnosti překážky. Trasu mezi překážkami však musí pes překovánat po vlastích tlapkách. Pes může být zvedán 1m před překážkou a po jeho dokončení musí být položen na zem do 3m po překážce. Pes může běžet před nebo vedle svého majitele. Pokud se však dostane za svého majitele, vodítko nebo běžecký pás se nesmí napnout (není povoleno „vláčet/táhnout“ psa za sebou)!
4.11. Na trati jsou umístěny občerstvovací stanice. Ty mohou být používány všemi závodníky. Čas není pozastaven, kdy jsou závodníci na stanicích. Organizátor závodů vyhrazuje právo rozhodnout o nutnosti, místě a počtu stanic. Podání vody psům ze zdravotních důvodů doporučujeme v mírném množství, jak během závodu na stanicích, tak i v době 15 minut před a po závodu.
4.12. Před závodem a po závodě mají závodníci příležitost umístit mobilní přepravní bedny, jejíž příležitostné použití je doporučeno. Organizátor jim poskytne prostor a ukáže závodníkům vyhrazené místo pro umístění boxů.
5. PŘEKÁŽKY 5.1. Organizátor si vyhrazuje právo odstranit určité překážky, upravit části tratě nebo zrušit akci, aby byla zajištěna bezpečnost účastníků (závodníků, diváků a organizátorů), např. v případě mimořádně špatného počasí, bouřky nebo jiné výstrahy. V případě zrušení závodu kvůli vis maior účastníci nemají nárok na náhradu výdajů. Závody se konají, když počasí není ideální, ale přijatelné (např. lehké mrholení).
5.2. Před překážkami se nachází vyznačená čekací zóna, pro případy nahromadění závodníků. V takových případech budou asistenti pořadatele usměrňovat závodníky na překážku v pořadí příjezdu. Závodníci musí stát v jednom sloupci v zóně, přičemž si udržují bezpečnou 1,5 m vzdálenost od sebe. Jakmile mohou dva účastníci souběžně absolvovat překážku, můžou vzniknout až dvě fronty.
5.3. Pokud závodník nedokáže nebo nedokončí jednu z překážek, musí vykonat trest v trestní zóně vedle překážky, bez ohledu na jeho věk nebo pohlaví. Teprve poté je dovoleno pokračovat v závodě. Asistenti závodů zkontrolují platnost trestního úkolu a přísně kontrolují dodržování pravidel. Pokud není úkol dokončen správně, nebo se závodník pokouší podvádět, bude ze závodů diskvalifikován. Úkol musí být proveden tak, aby nebránil ostatním závodníkům při zdolání překážky.
5.4. V případě vodních překážek může hloubka vody přesáhnout 100 cm (bez maximální hloubky).
6. DISKVALIFIKACE
6.1. Závodník může být diskvalifikován organizátorem Diskvalifikace nastává v případě porušení jednoho z pravidel stanovených tímto dokumentem. Pokud je závodník diskvalifikován, jeho pes je také diskvalifikován. Organizátor je povinný své rozhodnutí pro diskvalifikaci odůvodnit.
6.2. Neexistují důvody k odvolání proti diskvalifikaci.
6.3. Diskvalifikaci lze sdělit a podat vysvětlení slovně. Na konci závodu však musí být slovní diskvalifikace potvrzena v písemné formě.
6.4. V případě diskvalifikace se poplatek za přihlášku nevrací.
6.5. Diskvalifikovaný závodník a pes musí bezodkladně opustit místo závodu.
6.6. Závodníci, kteří porušují pravidla soutěže, nebo etické principy, mohou být kdykoli vyloučeny ze závodu a z areálu akce. V tomto případě neexistuje žádná možnost podání stížnosti nebo možnosti nápravy. 6.7. Nesportovní chování vede k diskvalifikaci. Seznam typů nesportovního chování je následující:
• odchýlení se od dráhy, zkrácení vzdálenosti, zničení tratě nebo demontáž překážek;
• úmyslné blokování ostatních: pomalejší běžci musí umožnit rychlejším závodníkům jejich předběhnutí. Pokud tak neučiní, budou považovány za nečestní (např. vykonávání trestního úkolu na špatném místě);
• úmyslné narušení a šťouchnutí ostatních psů se také považuje za nesportovní chování;
• ignorování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví – pokud někdo zaznamená nehodu nebo zranění, musí okamžitě informovat nejbližšího asistenta. V některých případech může být moudré zůstat se zraněným, navzdory jeho protestům. Neposkytnutí pomoci těm, kteří ji potřebují, je považováno za nečestné chování a může dokonce mít své právní následky. Ať už je to osoba nebo pes potřebující pomoc, žádný rozdíl neexistuje. Nápomocnému závodníkovi to samozřejmě způsobuje ztrátu času, jehož přesné určení je náročné, a proto je ho těžké kompenzovat. Závodní komise může rozhodnout o udělení ceny „Fair Play“ za odměnu skutečně sportovního chování.
• nerespektování instrukcí rozhodčích.
• závodění pod vlivem drog nebo alkoholu nebo jakýkoli pokus o něj vede k okamžité diskvalifikaci bez možnosti nápravy a odvolání.
7. HODNOCENÍ A VÝSLEDKY
7.1. Organizátor závodů oznámí následující vítěze:
• Ženy 1., 2. a 3. místo (podle závodního času)
• Muži 1.2. a 3. místo (podle závodního času)
7.2. Ceny jsou udělovány během slavnostního vyhlášení výsledků. Oznámení výsledků začíná 15 minut poté, co poslední závodník v posledním závodě překročil cílovou čáru. Ceny ani cokoliv jiného nabízeného organizátorem v souvislosti se závodem, není soudně vymahatelné.
7.3. Pokud se na ceremoniálu nezúčastní vítěz ceny, není organizátor povinen ceny dodatečně předávat.
8. CENY
Ceny jsou určeny konkrétně pro daný typ závodu.
9. ODVOLÁNÍ
Odvolání lze podat ústně řediteli závodu, který krátce zaznamená tento záměr. Odvolání lze podat proti jakémukoli rozhodnutí závodní komise nebo proti nežádoucímu chování (ať už během závodu nebo před ním/po něm) s výjimkou případů diskvalifikací.
Odvolání prozkoumá závodní komise do dvou týdnů ode dne jeho podání. Vyrozumění o odvolání je platné a povinné pro všechny dotyčné.
. 10. ODPOVĚDNOST 10.1. Organizátor upřednostňuje důležitost bezpečnosti při organizaci závodu. Přesto však závodník činí na vlastní zodpovědnost. Tím, že plně dodržuje všechny body pravidel soutěže, mohou být rizika zmírněna, ale nejsou zcela vyloučena.
10.2. Organizátor nenese zodpovědnost při vytváření všech překážek v souladu s bezpečnostními pravidly a snaží se snížit vznik možných rizik (nehody, zranění, úmrtí), aby se tím umožnilo bezpečné absolvování překážek. Nebezpečí zranění, riziko vzniku finanční škody nebo smrtelné nehody, které se mohou vyskytnout u závodníků nebo psů se nedají zcela vyloučit. V takových případech nemůže být organizátor odpovědný, pouze v případě, pokud nehoda byla způsobena zanedbáním některých z jeho povinností a pravidel soutěže. Organizátor nenese odpovědnost zejména (ale nikoli výhradně) za následující:
• za chování závodníků a jejich psů. V případě, že dojde ke zranění, nehodě, smrti nebo k poškození z vlastních důvodů závodníka nebo jeho psa (např. se účastní v nevhodném fyzickém stavu);
• za chování diváků před, během a po závodech;
• za zranění, úraz, smrt nebo finanční škody vzniklé z nepředvídatelných důvodů, které nespadají do odpovědností všech a nelze jim rozumně zabránit;
• pokud pes, který byl při registraci považován za způsobilého soutěžit, později vykazuje destruktivní chování.
10.3. Závodník je povinen stáhnout Dohodu o zodpovědnosti ze stránek wildgrizzly.cz Tento dokument musí vyplnit, vytisknout, podepsat a nechat podepsat se dvěma svědky a odevzdat ji při registraci v den závodu.
11. SPRÁVA DAT 11.1. Závodník souhlasí, že organizátor závodů bude požadovat, zpracovávat, zaznamenávat a používat následující údaje, aby usnadnil efektivní provedení závodu: jméno, datum a místo narození, jméno rodiče, poštovní adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, jméno psa, číslo čipu, číslo očkovací knihy nebo psího pasu, číslo bankovního účtu.
11.2. Závodník akceptuje, že závody jsou veřejnou událostí, na níž budou pořízeny fotografie a videozáznamy.

12. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 12.1. Wild Grizzly věří v duchu fair play. Během závodů můžete požádat o pomoc jiného závodníka, který může být členem vlastního týmu, jednotlivcem nebo členem jiného družstva. Pomoc můžete vyžadovat pouze od jiného závodníka, nikoli od diváku.

13. Svým souhlasem zároveň souhlasím s podmínkami soutěže uvedenými na webu organizátora www.wildgrizzly.cz

14. Každý závodník svým souhlasem přebírá veškerou zodpovědnost za sebe a svého psa, což se týká všech typů zranění svých i psa. Zároveň prohlašuje, že se vzdává veškerých práv na vymahání jakékoliv náhrady škod vzniklých při závodech (pádem při běhu, pádem z překážky, uvolněním segmentů překážky a dalšími nepředvídatelnými skutečnostmi).

Bez tohoto souhlasu není možné v závodě startovat.

WILD GRIZZLY
Organizátor 01.01.2020